Page:Bali-lontar-gaguritan-bagus-anggastya-300ppi.pdf/12

This page has been proofread.

[ 11B]
᭑᭑
ᬢᬸᬃᬫᬸᬚᬳᬶᬦ᭄ᬦᬕ᭄ᬕᬵᬩᬡ᭄ᬥᬵ᭞ᬫᬗᭂᬦ᭄ᬢᭂᬕ᭄ᬫᬶᬯᬄᬫᬢᬶᬳᬶᬲ᭄᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬪᬕᬯᬦ᭄‌ᬓ᭄ᬜᬸᬂ᭞ᬓᬧᬶᬘᬳᬶᬲᬸᬩᬵᬯᬶᬓᬸ᭞ᬍᬯᬶᬄᬲᬸᬩᬵᬗ᭄ᬮᬄᬰᬶᬰ᭄ᬬᬵ᭞ᬗᬸᬤᬵᬧᬮᬶᬂᬩᬸᬓᬵᬚᬦᬶ᭞ᬧᬢᬶᬳᭂᬦ᭄ᬢᬸᬮ᭄᭞ᬢᭀᬂᬦᬯᬂᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬵᬉᬢᬫ᭄ᬫᬵ᭟ᬓᬸᬤ᭄ᬬᬂᬘᬳᬶᬦᬕᬶᬄᬦ
ᬯᬂ᭞ᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬾᬯ᭄ᬓᬲᬶᬂᬍᬯᬶᬄ᭞ᬤᭀᬂᬤᬵᬩᬦᬾᬗᭂᬮᬄᬰᬶᬰ᭄ᬬ᭞ᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬾᬢ᭄ᬧᬸᬓᬶᬜ᭄ᬘᬳᬶ᭞ᬚᬦᬶᬓᬓᬶᬗ᭄ᬢᬾᬓᬶᬦ᭄᭞ᬤᬶᬧᬶᬧᬶᬮ᭄ᬘᬳᬶᬦᬾᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬘᬳᬶᬧᬶᬤᬶᬓ᭄‌ᬧᭂᬗ᭄ᬓᬸᬂᬮᭀᬩᬵ᭞ᬩ᭄ᬮᭀᬕ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬵᬦᬯᬂᬳᬚᬶ᭞ᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬵᬢ᭄ᬮᬸ᭞ᬜᬮᬦᬂᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬵᬢ
ᬯᬂ᭟ᬫ᭄ᬯᬄᬘᬳᬶᬯᬶᬓᬸᬤᬤᬓᬦ᭄᭞ᬫᬲᬾᬯᬦ᭄ᬲᬾᬯᬦ᭄ᬫᬩᬺᬰᬶᬄ᭞ᬗᬸᬮᬳᬂᬦᬫ᭄ᬧᬶᬥᬓ᭄ᬱᬶᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬢᭀᬂᬦᬯᬂᬉᬘᬧᬦ᭄ᬳᬚᬶ᭞ᬫᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮᬂᬧᬢᬶᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬦᬬᬂᬧᬲᬸᬓ᭄‌ᬯ᭄ᬢᬸ᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬗᬸᬮᬳᬂᬫᬧᬸᬚᬵ᭞ᬲᭀᬓ᭄ᬫᬗᬼᬧᬶᬲᬂᬩᬶᬩᬶᬄ᭞ᬩᭂᬲ᭄ᬫᬵᬜ
ᬫᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬵᬫᬇᬥᭂᬧ᭄ᬇᬥ᭄ᬧᬦ᭄᭟ᬧᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬫᬵᬳᬢᬸᬃᬕ᭄ᬢᬃ᭞ᬫᬫᭂᬧᭂᬲ᭄ᬫᬳᬢᬸᬃᬩᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬩᬾᬲᬲᬸᬳᬸᬤᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬫ᭄ᬩᬂᬯᬾᬤᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬧᬮᬓ᭄ᬯᬦ᭄‌ᬢ᭄ᬥᬸᬂᬢᬮᬶᬂ᭞ᬉᬮᬸᬫᬶᬯᬵᬲᬸᬓᬸᬓᭂᬫ᭄ᬩᬸᬂ᭞ᬢᬸᬃᬫᬦᭂᬢᭂᬧᬂᬢᬗᬵᬦ


[ 12A]
ᬦ᭄᭟ᬓ᭄ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬫᬶ᭞ᬫᬵᬧᬫᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓᬾᬭᬶᬂᬩ᭄ᬯᬦᬵᬫᬵᬩᬄ᭟ᬲᬂᬰ᭄ᬭᬶᬪᬕᬯᬵᬦ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵ᭞ᬩ᭄ᬦᭂᬄᬘᬳᬶᬢ᭄ᬓᬵᬫᬳᬶ᭞ᬫᬗᭀᬚᭀᬕ᭄ᬥᬶᬩᬮᬾᬢᬶᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬩᬦᬾᬜᬫᬸᬤ᭄ᬲᬳᬶᬲᬳᬶ᭞ᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬚᬦᬶᬳᬶᬯᬲᬶᬦ᭄᭞ᬯᬢᭂᬓ᭄
ᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢᬦᬾᬧᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬲᬂᬧᬶᬢ᭄ᬭᬵᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫᬯᬲᬦ᭄᭞ᬩᬸᬓᬵᬳ᭄ᬫᬲ᭄‌ᬫᬗᬸᬮᬧᬶᬦ᭄᭞ᬗᭂᬡ᭄ᬥᬶᬄᬫᬸᬭᬸᬩ᭄᭞ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬤᬵᬲᬂᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭄ᬣᬵ᭟ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬾᬭᬸᬢᬸᬫ᭄ᬧᬂᬲᭀᬮᬲ᭄᭞ᬫᬩᬸᬲᬦᬵᬲᬃᬯ᭄ᬯᬵᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬶᬤᬵᬲᬂᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬭᬶᬬᬵ᭞ᬧᬸ
ᬭᬸᬰᬵᬗᬵᬭᬶᬩᬸᬧᬢᬶ᭞ᬩᬦ᭄ᬮᭀᬩᭀᬦᬾᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬫᬾᬭᬸᬦᬾᬫᬢᬸᬫ᭄ᬧᬂᬧᬶᬢᬸ᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄ᬯᬢᭂᬓᬶᬂᬯᬾᬲ᭄ᬬᬵ᭞ᬲᬦᬾᬥᬃᬫ᭄ᬫᬵᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬾᬂᬓᬯᬶ᭞ᬲᬸᬩᭂᬧᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬩᬸᬲᬦᬵᬲᬃᬯᬵᬲ᭄ᬮᬓᬵ᭟ᬫᬮᬶᬄᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬗᬤ᭄ᬮᭀᬤᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬤᬗ᭄ᬕ
ᬦᬾᬲᬃᬯ᭄ᬯᬵᬫᬸᬓᬶᬃ᭞ᬳᬘᬶᬦ᭄ᬫᬾᬭᬸᬢᬸᬫ᭄ᬧᬂᬮᬶᬫᬵ᭞ᬕ᭄ᬦᬄᬧᬭᬵᬲᬸᬤᬬᬸᬦᬾ᭞ᬦᬾᬦᬾᬪᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬯᬶᬤᬶ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬧᬵᬕᬯᬾᬳᬬᬸ᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬫᬮᬶᬄᬰ᭄ᬭᬶᬪᬕᬯᬵᬦ᭄᭞ᬗᬢᬕ᭄ᬘᬶᬗ᭄ᬓᬭᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬧᭂᬧᭂᬓ᭄ᬫᬗ᭠